Tag: เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

สินเชื่อธนาคารออมสิน เงินกู้10,000 ยังกู้ได้อีกหรือไม่ ใครมีสิทธิ์กู้ได้บ้างสินเชื่อฉุกเฉิน’ ธนาคาร ‘ออมสิน’ 10,000 บาท ยังกู้ได้หรือไม่ ใครมีสิทธิ์บ้าง?

นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน “ธนาคารออมสิน” ได้ขานรับนโยบายรัฐฯ ออกสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ “สินเชื่อพิเศษ” วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ และ “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ท่ีผ่านมา

ปัจจุบัน (20 มิ.ย. 63) “สินเชื่อพิเศษ” วงเงิน 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงานประจำ มีการปิดระบบชั่วคราว เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว

อย่างก็ตาม ณ เวลานี้ ยังมี “สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด

#สินเชื่อธนาคารออมสิน #ดอกเบี้ยต่ำ #ไม่มีงานทำก็กู้ได้

สินเชื่อธนาคารออมสิน,วงเงินสูงสุด200000,ดอกเบี้ยต่ำ,ไม่มีงานทำก็กู้ได้,ดอกเบี้ย0.5%ต่อเดือน,สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน,เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ,ชำระหนี้อื่นๆ,เงินกู้,กู้เงิน,โควิด-19,gsb,แบงก์ออมสิน,เราไม่ทิ้งกัน,ปล่อยกู้ให้อาชีพอิสระ,ธนาคารออมสิน,มาตรการช่วยเหลือลูกค้า,โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน,สินเชื่อไม่มีหลักประกัน,พักชำระหนี้เงินต้น,ไวรัสโคโรนา,รักนี้มีลูกแฝด,Trendy Twins,ออมสิน,เงินกู้ฉุกเฉิน,www.gsb.or.th,กรุงศรีออโต้,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เงินกู้200000บาทยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆก็กู้ได้แค่ตั้งใจจะประกอบอาชีพ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเงินกู้200000บาทยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆก็กู้ได้แค่ตั้งใจจะประกอบอาชีพ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
#เงินกู้200000บาท #สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
กดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อที่นี่ค่ะ

คุณสมบัติ
เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ
เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

SOURCE :