Covid-19 ระบาดนาน มาตรการช่วยลูกหนี้อาจไม่พอ แนะรัฐตั้ง AMC บริหาร20/06/2021 Covid-19 ระบาดนาน มาตรการช่วยลูกหนี้อาจไม่พอ แนะรัฐตั้ง AMC บริหาร นายกฯ ตั้งเป้าแก้หนี้คนไทยทั้งระบบหลังหนี้คนไทยมากกว่า 100 ล้านบัญชี …