มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. มาแล้วมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ กยศ. มีดังนี้ 1. ผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระ ลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี 2. ผู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ลดเบี้ยปรับให้ 100% 3. ผู้ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ลดเบี้ยปรับให้ …